Repetisjonsoppgaver - svar utfyllende (bruk gjerne eksempler)

Sett deg selv på prøve med disse repetisjonsoppgavene. Dersom du ikke klarer å svare, blar du tilbake i kapittelet. Det kan være nyttig å ta frem én eller flere avisartikler som handler om kjøpsvaner eller forbruk av produkter på en eller annen måte, slik at du kan komme på sporet av definisjoner og forklaringer gjennom konkrete eksempler.


Gi eksempler, finn bilder osv - som kan bidra til at både du og de andre elevene husker begrepene og temaet.
 • Hva mener vi med at forbrukeren er uavhengig?
  - Forbrukeren er uavhengig fordi han har egne meninger og bestemmer selv. Han blir ikke overtalt til å kjøpe ting, og kan ignorere markedsføringen.

 • Gi en definisjon av begrepet forbrukeratferd.
  - Forbrukeraf\tferd er aktiviteter som forbrukeren utfører når de søker, tilegner seg, bruker, evaluerer og kvitter seg med varer, tjenester og ideer.

 • Hva er motivasjon?
  - Motivasjon er et lite "puff" som fører til handling. Det er ikke alltid vi selv vet hva motivene er for det siden vi får assosiasjoner via lukt og hørsel som får oss til å gjøre en bestemt ting, for eksempel å gjøre et kjøp. Markedsførere utnytter dette med reklame for å gi gode assosiasjoner med deres produkt og logo.

 • Hvilke fem grunnleggende typer behov definerte Maslow i sin behovspyramide?
  - external image img_maslows.jpg

 • Hva er forskjellen mellom primærbehov og vekstbehov?
  - Primærbehovene er grunnlegende behov vi trenger for å overleve. Fysiologiske behov, trygghets behov og sosiale behov er gruppene innenfor primærbehovene.
  - Vekstbehov er behovene vi trenger for a bli bedre. Dette er ikke behov vi trenger for å overleve, men behov vi har for å føle at vi lykkes. Det er behov vi ønsker å ha. Annerkjennelse og selvrealisering er disse behovene.

 • Hva må til for at vekstbehovene skal komme til overflaten?
  - Ifølge Maslow må de underliggende behovene være dekket, iallfall til en viss grad, for at vekstbehovene skal komme til overflaten.

 • Gi to eksempler på primærbehov og to eksempler på vekstbehov.
  Primærbehov:
  - Spise mat.
  - Være med familien.
  Vesktebehov:
  - Få ros for godt skolearbeid.
  - Å bli god til å spille piano.
 • Hvem var Sigmund Freud, og hvilken side ved menneskesinnet var han særlig opptatt av?
  - Sigmund Freud var en nevrolog og psykiater fra Østerrike. Han var svært opptatt av at menneskets handlinger skjer ubevisst. Han hadde en teori om at lukt og lyd kan styre handlingene våre.

 • Hvilken innvirkning fikk tankene til Freud på markedsføringsfaget?
  - Reklame kom i større grad der de prøver å koble varene til noe positivt som får forbrukerne til å kjøpe produktet, og siden det fester seg i underbevisstheten så er det veldig lite vi som mennesker kan gjøre med det.

 • Hva er forbrukeratferd?
  - Forbrukeratferd er alt som skjer før, når og etter ett kjøp.

 • Hvordan kan kulturelle faktorer påvirke forbrukeratferden vår?
  -

 • Hva er en subkultur?
  - Subkultur er en kultur som ligger under en annen større kultur. Det som skiller subkulturen fra vertskulturen kan være religion, politikk, alder, rase, klasse, kjønn og lignende.
  Eksempler på subkulturer; goth, emo, mafia og politisk parti m.fl.

 • Forklar hva som menes med referansegrupper (primære og sekundære, formelle og uformelle). Hvordan påvirker referansegruppene
  forbrukeratferden vår?

  “Mennesker vi har som forbilder eller som rådfører oss med før valg av atferd eller preferanser”
  Primærgrupper:
  Gruppen består av få medlemmer som påvirker hverandre sterkt. Medlemmene har stor innflytelse på hverandre, og de er ikke anonyme slik tilfelle ofte er ved sekundær grupper. De har et mellompersonlig forhold, og kommunikasjonen foregår vanligvis ansikt til ansikt. Disse gruppene har kanskje den største innflytelsen på vår atferd og valg av preferanser.

  Sekundærgrupper:
  Sekundærgrupper er større grupper som en nasjon, fylke, store organisasjoner. Sekundærgruppen er i stor grad en selvvalgt gruppe. Vi tilhører gruppen på grunn av en tilfeldig valgt arbeidsplass og et tilfeldig bomiljø som igjen influerer på hvilke organisasjoner og interessegrupper vi velger å bli medlem av.
  Sekundærgruppene har mange medlemmer, men de enkelte medlemmene har mindre påvirkningskraft på hverandre, enn de har i en primærgruppe.

  Formelle:
  En formell gruppe kan være opprettet permanent eller midlertidig for å nå ett eller flere mål. Medlemmene har som regel få sammenfallende interesser, de kjenner ofte ikke hverandre og gruppen har ofte et upersonlig preg.
  Eksempler på formelle grupper er: Komiteer, styre arbeidsgrupper, råd og utvalg


  Uformelle:
  En hyppig benyttet betegnelse på en gruppe som har sammenfallende interesser, oppfatninger, holdninger og atferd. Disse gruppene tilfredsstiller de menneskelige for gruppetilhørighet. Slike grupper står som regel ikke på organisasjonskartet, og de dannes frivillig og ofte spontant.

 • Hva er det vi mener med personlige faktorer i sammenheng med forbrukeratferd?

 • Hvordan påvirkes forbrukeratferden vår av livsfasen vi befinner oss i? Gi noen eksempler.

 • Hvordan kan vi som markedsførere bruke informasjon om personlighetstrekk i markedsføringen vår? Tror du denne typen informasjon er nyttig? Forklar hvorfor – eventuelt hvorfor ikke.


Kilder:
NDLA - Maslows Behovspyramide
Kunnskapssenteret - Referansegrupper (Mer utfyllende)