Kjøpssituasjoner. På bedriftsmarkedet finner vi tre forskjellige kjøpssituasjoner.

 • NYANSKAFFELSE Når det går lang tid mellom hver kjøp eller om man snakker om en stor investering så snakker vi om nyanskaffelse.

 • RENT GJENKJØP Gjenkjøp blir også kalt for rutinekjøp. Det vil si at kjøperen holder seg til samme leverandør og ikke lenger så mye arbeid i hver enkel bestilling. For eksempel at en rengjøringsbyrå kjøper deres utstyr fra en bestemt leverandør, for hver gang de skal bestille noe.

 • OVERVEID GJENKJØP Overveid gjenkjøp er veldig lik rent gjenkjøp, forskjellen er at man bytter leverandør av og til. Det kan være av forskjellige grunner. Det kan være pga prisen, at bedriftet vil prøve ut en annen leverandør fordi dem selger de samme varene litt billigere. Man bytter dermed leverandør med gjeve mellomrom.

 • Kjøpsprosessen på bedriftsmarkedet følger normalt åtte faser, alt er avhengig av hva slags kjøp det er snakk om. Når det gjelder nyanskaffelse av et produkt, følger man gjerne alle fasene. Men ved et rent gjenkjøp gjelder bare enkelte av fasene. Innkjøp er viktigere på det profesjonelle markedet. Prisene er høyere, så man må tenke seg mer om. • 1. Registrering av behov: Vi har alle ulike behov i våres hverdag. Disse behovene kan noen ganger komme i jobbsammenheng eller for eksempel i skolesammenheng. Jeg for eksempel jobber på et gamlehjem på Geilo, og her registrerer jeg flere behov daglig. Behovet for å ha ekstra bemanning for at pasientene skal ha det bra, og behov etter gode muligheter og fasiliteter for dem. Ved min ungdomsskole hadde vi også noe som kalles for smart board som en tavleløsning. Da hadde lærerne og de ansatte ved skolen sett behovet etter dette for å gjøre hverdagen deres lettere under undervisningen. Er det noen av dere som har en jobb der dere ser noen behov? I så fall hva slags behov er det som er nødvendig?

 • 2. Beskrivelse av behov og mengde: Når man skal skaffe seg et produkt, så er det viktig å tenke over behov og mengde. Hvor bruker vi produktet, og hvor bruker vi det ikke? Vi må tenke over hvor mye vi trenger det, og passe på at det vi kjøper ikke blir unødvendig. Trenger vi det i så fall i store mengder? For hvor mange er vi egentlig som tar nytte av dette produktet? Når noe er såpass dyrt, så burde man være sikker på kjøpet sitt og ha tenkt seg godt om.

 • 3. Produktspesifikasjon: La oss si vi tar butikken jeg jobber i som et eksempel. Hvis vi skal kjøpe inn noe nytt som vil gjøre jobben lettere for oss, så må vi tenker over disse tingene: hva har vi behov for og kan det brukes til alle? La oss si at produktet ikke yter alles interesse, men kun to av de ansatte. Da vil det da bli mest naturlig å skaffe kun 2 produkter, så de skal bli tatt nytte av. Vi må også kjøpe ut i fra kvaliteten. Det er disse punktene vi hovedsakelig burde ta hensyn til når vi kjøper et nytt produkt.

 • 4. Søking etter leverandører: Ved å kjøpe et produkt, er det mange leverandører som tilbyr det samme. Men da er det viktig å skille de ulike leverandørene fra hverandre. For man må velge den leverandøren som dekker akkurat ditt behov, og gir deg akkurat det produktet som veier opp mot dine forventninger. Men dette kommer også an på kjøpet. For skal man investere i et produksjonsutstyr til mange millioner kroner, så vil man kanskje søke kontakt med flere forskjellige leverandører.

 • 5. Innhenting av tilbud: Etter at man har vurdert de forskjellige leverandørene, ber man om skriftlig tilbud fra de du mener er mest interessante. Tilbudene vil opplyse deg om priser, leveringsbetingelser og garantibestemmelser blant annet. Ofte sendes det er produktspesifikasjon. Man ber med andre ord kun om tilbud fra de som dekker de behovene du etter ute etter.

 • 6. Valg av leverandører: Etter at man har vurdert og sammenlignet de forskjellige tilbudene, skal man skal velge leverandører. Da velger man naturlig nok de som dekker

 • behovene best. Man tar også hensyn til hvem som har de beste serviceavtalene, og hvem som kan tilby de beste prisene. Det er vanlig at det føres forhandlinger med de valgte leverandørene om visse punkter i tilbudet før en endelig avtale til slutt undertegnes.


 • 7. Avtaleinngåelse og gjennomføring av avtalen: Her skriver man under avtalen og får bekreftelse på at bedriftens ordre. Det er også mange som krever er leveringsbetingelse. Så blir ordren utført og varene blir levert, mottatt og kontrollert.


 • 8: Evaluering: Etter at man har tatt produktet i bruk en stund er det normalt å evaluere produktet. Man evaluerer da både produktet og servicen. Svarer dette til det leverandøren har lovd, og svarer produktet til våres forventinger. En slik vurdering kan se mer eller mindre systematisk. Det er viktig at man føler at produktet har svart til det man har forventet, slik at man selv føler man har gjort det beste kjøpet man kunne ha gjort.


 • Mellomhandler markedet: Som regel rent gjenkjøp. (Men kan også gjøre et overveid gjenkjøp og nyanskaffelser) Eks: Butikken skal fylle opp butikkhyller Noen standard måter å bestille på: Bestilling ved bruk av skanner. Butikksjefen går rundt i butikken og skanner de varene det er lite av. Så bestemmer han hvor mye av hver enkel artikkel (vare). Automatisert. Bestilling uten skanner. Ansatte ser, ringer og bestiller varer over telefon. Leverandørene etterfyller. Noen ganger besøker leverandørene og fyller opp butikkhyllene etter avtale med butikksjef. MERK: Gjerne samme person som bestiller ved gjenkjøp.

 • Det offentlige markedet: Innkjøp skjer på 3 forskjellige måter 3 forskjellige innkjøpsmåter Kjøp etter anbudskonkurranse: De forskjellige leverandørene konkurrer om å komme med det billigste tilbudet innen en frist. Leverandøren må gjerne oppfylle noen krav. (Eksempel) Leverandøren med det beste tilbudet blir som regel valgt. Eget sett med regler for å forhindre korrupsjon og utnytting av det offentlige. (Eks. Bellona bygget, energi krav) Kjøp etter forhandlinger: Man henter inn et tilbud, og diskuterer vilkårene og kravene ved kjøpet. Ikke spesifiserte krav på forhånd. Ikke skape blest rundt innkjøpet Direkte kjøp: Direkte kjøp skjer når det er snakk om mindre beløp. Ved reparasjoner, etterbestilling eller når man ikke bør utsette kjøpet. (Kontor rekvisita) Kan varierer fra organisasjon til organisasjon.Kultur og organisering etc. etc.


 • Organisasjon markedet. De fleste på organisasjons markedet kjøper som i de tre punkter nevnt tidligere. (Nyanskaffelse, rent gjenkjøp og overveid gjenkjøp.) Mens noen organisajoner er litt mer obs på av hvilket leverandør dem kjøper. For eksempel så vil redd barna være hundre prosent sikker på at produktene dem kjøper ikke er laget av barn.